Justice 2 : movie cut scene ฉากหนังจากเกมส์ในมือถือ :mobile game hot PART1

Justice 2 : movie cut scene ฉากหนังจากเกมส์ในมือถือ :mobile game hot

game android สำหรับมือถือ scene ที่มีอยู่ตอนนี้ เลยคัดเอามาหลังจากที่เล่น story mode จบแล้ว

ปล. Robin จัดการยากมาก
ด่านต่อไปยังไม่ออก รอไปก่อน